14. Game: Bông hoa hạnh phúc

Giới thiệu

Bông hoa hạnh phúc là game tạo ra những chú ong bay ra ngẫu nhiên từ bông hoa. Có lẻ bạn nghĩ bài học này sẽ khá nhàm chán nhưng nó sẽ thích hợp để tạo khung cảnh, tăng cảnh quan sinh động trong game hơn là một trò chơi đơn lẻ.

../../_images/bai_2.gif

Link chương trình mẫu: Tại đây

Xem hướng dẫn bằng video:


Bước 1

Trong bộ công cụ scene chọn khối set background color to bỏ vào khối on start và chọn màu nền tùy thích.

Tìm khối set mySprite to trong Sprites. Kéo thả vào khối on start, sau khối set background color to.

../../_images/bai_2.1.png

Bước 2

Tìm khối on update every 500 ms trong Game, và thả nó vào màn hình làm việc. Thiết lập thời gian là 1000 ms.

../../_images/bai_2.2.png

Lấy khối set projectile to projectile from mySprite trong Sprites đặt vào trong on game update every 1000 ms.

../../_images/bai_2.3.png

Nhấp vào ô màu xám trên projectile và tìm chọn hình ảnh chú ong trong Gallery.

../../_images/bai_2.4.png

Bước 3

Tìm chọn khối pick random 0 to 10. Đặt nó vào vị trí vx của khối projectile và thay đổi 0 thành -25, 10 thành 25.

../../_images/bai_2.5.png

Nhân đôi khối pick random -25 to 25 này và đặt vào vy của projectile.

../../_images/bai_2.6.png

Bước 4

Tìm khối set mySprite x to 0 trong Sprites, đặt sau khối set projectile to và thay đổi mySprite thành projectile. Thay đổi x thành lifespan và đặt 0 thành 3000.

../../_images/bai_2.7.gif

Bước 5

Cho đến bước 4, bạn sẽ thấy ở vùng mô phỏng có những chú ong bay bị ngược khi di chuyển về phía trái.

Giờ hãy thiết lập một điều kiện để khi chúng bay về bên trái sẽ đảo ngược lại nhé. Lấy một khối if then và đặt nó vào sau khối set projectile lifespan. Thay đổi điều kiện true của khối if then thành khối 0 < 0. Tìm và đặt khối mySprite x vào vị trí 0.

Thay đổi mySprite thành projectile và thay đổi x thành vx (velocity x).

../../_images/bai_2.8.png

Bước 6

Đi đến mục mở rộng Advanced. Trong Images tìm khối flip picture horizontally. Đặt nó vào trong khối if then. Giờ quay lại mục Sprites, lấy khối mySprite image và đặt vào picture trong khối flip picture horzontally. Thay đổi tên mySprite thành projectile.

../../_images/bai_2.9.gif

../../_images/bai_2.10.png

Hoàn thành

Sau khi bạn làm xong các bước hãy nạp chương trình vào GameKit của mình và chạy thử xem kết quả của như thế nào nhé.