16. Game: Bắn máy bay

Giới thiệu

Bán máy bay là thể loại game rất phổ biến. Với GameKit bạn có thể tạo ra trò chơi này theo quy luật của chính bạn.

Hãy tạo ra chiến hạm riêng cho mình và bắt đầu tiêu diệt các máy bay quân thù, đừng quên việc khéo léo né tránh để đạt điểm cao nhé!

../../_images/bai_4.gif

Link chương trình mẫu: Tại đây

Xem hướng dẫn online bằng video:


Bước 1

Tìm và lấy khối set mySprite to sprite of kind player đặt vào on start. nhấp vào biến mySprite, chọn Rename variable…, và đổi tên thành spacePlane.

../../_images/bai_4.1.png

Nhấp vào ô hình xám để mở trình chỉnh sửa ảnh. Tự vẽ cho mình một chiến hạm thật đặc biệt.

../../_images/bai_4.2.jpg

Bước 2

Chọn khối set mySprite stay in screen đặt vào sau khối set mySprite to sprite of kind player. Thay mySprite thành spacePlane. Nhấp vào switch OFF để chuyển chế độ thành ON.

Chọn mục Info, lấy khối set life to, thiết lập lại giá trị là 3.

../../_images/bai_4.3.png

Bước 3

Bây giờ, hãy thêm một số hành động cho nút nhấn. Trong Controller chọn khối move mySprite with buttons. Như trước, ta thay đổi mySprite thành spacePlane. Nhấp vào biểu tượng (+) để mở rộng khối, thay đổi vxvy thành 200.

Tiếp theo, lấy khối on A button pressed từ Controller và đặt nó vào màn hình làm việc.

../../_images/bai_4.4.png

Bước 4

Quay lại Sprites, tìm khối set projectile to projectile from mySprite và đặt nó vào trong on A button pressed. Click vào biến projectile chọn Rename variable…, và đổi tên thành dart. Chuyển biến mySprite thành spacePlane, đặt vx thành 200, đặt vy thành 0.

../../_images/bai_4.5.png

Nhấp vào biểu tượng ô màu xám và vẽ một chiếc máy bay địch.

../../_images/bai_4.6.jpg

Bước 5

Từ Sprites lấy khối on sprite of kind Player overlaps. Chuyển giá trị kind thứ hai thành Enemy.

Sau đó, kéo khối destroy mySprite vào và chọn biến otherSprite để thế vào mySprite.

Tiếp theo, chọn khối change life by từ từ mục Info và thả nó vào sau destroy otherSprite. Thiết lập giá trị bằng -1.

../../_images/bai_4.7.png

Bước 6

Tạo một bản sao on sprite of kind Player overlaps bằng cách nhấp chuột trái vào nó và chọn Duplicate. Trong khối mới đó, thay đổi Player thành projectile. Và thay đổi giá trị trong change life by bằng 1.

../../_images/bai_4.8.png

Bước 7

Nhân bản thêm một destroy otherSprite và đặt liền kề, kéo biến sprite thế vào chỗ otherSprite. Sau đó, nhấp vào biểu tượng (+) và chọn hiệu ứng fire và đặt thời gian hiệu ứng bằng 100 ms.

../../_images/bai_4.9.png

Bước 8

Vào mục Game lấy khối on game update every và đặt nó vào vùng kéo thả. Lấy khối set mySprite to sprite of kind player đặt vào trong on update interval, đổi tên biến thành bogey. Sau đó thay biến kind từ Player thành Enemy. Nhấp vào hình ảnh sprite trống để mở trình chỉnh sửa hình ảnh. Vẽ một hình ảnh của một máy bay địch.

../../_images/bai_4.10.png

Bước 9

Tìm set mySprite velocity to và đặt nó vào sau khối vừa tạo. Thay đổi biến thành bogey. Sau đó, đặt vx thành -100vy thành 0. Thêm một khối set mySprite position to.

Như cũ, thay biến thành bogey. Đặt biến x thành 180. Trong Math, lấy khối pick random thả vào vị trí giá trị y.

../../_images/bai_4.11.png

Trong pick random, đặt biến đầu là 8 và biến thứ hai là 112.

../../_images/bai_4.12.png

Hoàn thành

Sau khi hoàn tất các khối, tiến hành tải chương trình vào GameKit và bắt đầu trải nghiệm trò chơi của chính mỉnh.

../../_images/bai_4.13.gif