11. Thao tác với nút nhấn

../../_images/8.1.png

Giới thiệu

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nút nhấn trên GameKit để điều khiển trò chơi.

Link chương trình mẫu: Tại đây

Bước 1

Tìm khối set score to 0 trong Info, kéo thả vào khối on start.

Lúc này điểm ban đầu của trò chơi là 0; quan sát màn hình mô phỏng bạn sẽ thấy điểm số xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình.

../../_images/8.21.png

Bước 2

Tìm set life to 3 trong Info, kéo thả vào khối on start. Thay đổi giá trị 3 thành 5.

Điều này giúp đặt số lượt chơi mà người chơi sẽ có khi bắt đầu. Lượt chơi xuất hiện ở góc trên cùng bên trái của màn hình và nếu người chơi hết lượt, trò chơi sẽ kết thúc.

../../_images/8.31.png

Bước 3

Tìm start countdown 10 (s) trong Info, kéo thả vào khối on start.

Với mỗi lượt chơi bạn sẽ có 10s. Khi hết thời gian bạn sẽ mất một lượt chơi.

../../_images/8.41.png

Bước 4

Tìm on A button pressed trong Controller và kéo thả vào màn hình làm việc. Tìm khối change score by 1 trong Info, kéo thả vào khối on A button pressed.

Điều này sẽ làm cho nó bất cứ khi nào nhấn nút A, điểm của người chơi sẽ tăng thêm một. Hãy thử nhấn nút nhiều lần và xem bạn có thể đạt được điểm cao như thế nào.

../../_images/8.51.png

Bước 5

Lấy thêm một khối on any button pressed, đưa vào cùng kéo thả và thay đổi any thành B.

Tìm khối change life by -1 trong Info, thả vào on B button pressed.

Điều này sẽ làm cho người chơi mất lượt khi họ nhấn nút B.

../../_images/8.61.png

Hoàn thành

Tải chương trình của bạn xuống kit và sử dụng 2 nút nhấn A, B và xem thử chương trình hoạt động như thế nào nhé