12. Bài 9: Hiển thị mực nước

Mục tiêu


Ở bài học này, chúng ta sẽ thực hiện chương trình để hiển thị khoảng cách từ cảm biến khoảng cách đến mực nước trong bể chứa của Plant:Bit, từ đó biết được mực nước trong bể đang đầy hay cạn.

../../_images/planbit_87.png

Thiết bị cần dùng


  • Mạch mở rộng gắn sẵn Yolo:Bit

../../_images/planbit_31.png

  • Cảm biến khoảng cách

../../_images/planbit_88.png

Kết nối


  • Cảm biến khoảng cách nối vào chân P10/P13

../../_images/planbit_89.png

Giới thiệu khối lệnh


../../_images/planbit_90.png

Viết chương trình


  1. Khởi tạo cảm biến khoảng cách chân P10/P13

../../_images/planbit_91.png

  1. Hiện thông tin bằng khối lệnh đọc cảm biến khoảng cách và cho tạm dừng 5 giây (5000ms)

../../_images/planbit_92.png

Lưu ý Chọn Hiện cửa số thông tin trong mục Cài đặt để xem được thông tin hiển thị

Chương trình mẫu


../../_images/planbit_93.png