10. Bài 7: Hiển thị độ sáng

Mục tiêu


Độ sáng môi trường sẽ ảnh hưởng lớn tới quá trình quang hợp và phát triển của cây trồng. Trong bài này, chúng ta sẽ đo lường và hiển thị giá trị độ sáng môi trường lên OhStem App nhé!

Thiết bị cần dùng


  • Mạch mở rộng gắn sẵn Yolo:Bit

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_31.png

  • Cảm biến ánh sáng

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_60.png

Kết nối


  • Cảm biến ánh sáng nối vào chân P1

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_78.png

Viết chương trình


  1. Bắt đầu với khối lệnh hiện thông tin nằm trong lệnh lặp lại mãi

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_79.png

  1. Kéo thả khối lệnh đọc độ sáng vào khối lệnh hiện thông tin và chọn chân là P1

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_80.png

  1. Đặt thời gian chờ cập nhật lại độ sáng đo được là 3 giây

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_81.png

Lưu ý: Chọn Hiển thị cửa sổ thông tin trong mục Cài đặt để xem được thông tin hiển thị

Chương trình mẫu


yolobit_v2/plantbit/images/planbit_82.png