6. Bài 3: Bật tắt máy bơm

Mục tiêu


Trong bài này, chúng ta sẽ điều khiển bật tắt máy bơm nước bằng cách nhấn nút A và B trên Yolo:Bit.

Thiết bị cần dùng


  • Mạch mở rộng gắn sẵn Yolo:Bit

../../_images/planbit_31.png

  • Module đóng ngắt 2 kênh

../../_images/planbit_45.png

  • Động cơ bơm nước

../../_images/planbit_46.png

Kết nối


  • Kết nối Module đóng ngắt 2 kênh vào cổng P14/P15.

  • Nối động cơ bơm nước vào cổng USB Output1

../../_images/planbit_47.png

Giới thiệu khối lệnh


../../_images/planbit_48.png

../../_images/planbit_49.png

Viết chương trình


  1. Chọn khối lệnh khi nút được nhấn từ mục Ngõ vào

../../_images/planbit_50.png

  1. Kéo thả khối lệnh bật máy bơm vào khối lệnh khi nút được nhấn và chọn tốc độ là 50

Tiếp tục, gắn thêm khối lệnh đổi màu tất cả LED và chọn màu xanh lá

../../_images/planbit_51.png

  1. Tương tụ, tạo sự kiện khi nút B được nhấn:

  • Tắt máy bơm (tốc độ = 0%)

  • Tắt đèn (đổi màu LED thành màu đen)

../../_images/planbit_52.png

Ghi chú: Động cơ của máy bơm có thể hoạt động với tốc độ từ 0 - 100. Chúng ta nên sử dụng ở mức 50 để tránh tình trạng Yolo:Bit bị nóng (do máy bơm cần nguồn điện lớn để chạy).

Chương trình mẫu


../../_images/planbit_53.png