13. Bài 10: Cảnh báo mực nước

Mục tiêu


Ở bài học này, chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra mực nước trong bể chứa và bật đèn LED Yolo:Bit để cảnh báo: hiển thị mặt cười khi bể còn nước, hiển thị mặt buồn và phát âm thanh báo động khi nước trong bể cạn.

Thiết bị cần dùng


  • Mạch mở rộng gắn sẵn Yolo:Bit

../../_images/planbit_31.png

  • Cảm biến khoảng cách

../../_images/planbit_88.png

Kết nối


  • Cảm biến khoảng cách nối vào chân P10/P13

../../_images/planbit_89.png

Giới thiệu khối lệnh


../../_images/planbit_94.png

Viết chương trình


  1. Khởi tạo màn hình cảm biến khoảng cách và Reset bộ đếm thời gian

../../_images/planbit_95.png

  1. Tạo điều kiện: Nếu bộ đếm thời gian lớn hơn 5 giây

../../_images/planbit_96.png

  1. Lồng một điều kiện bên trong:

  • Nếu cảm biến khoảng cách đọc được > 10cm (nước cạn), hiện mặt buồn và phát chuông báo

  • Nếu không, hiện mặt vui

../../_images/planbit_97.png

  1. Đặt lại bộ đếm thời gian

../../_images/planbit_98.png

Chương trình mẫu


../../_images/planbit_99.png