5. Bài 2: Cảnh báo khi thiếu nước

Mục tiêu


Khi biết tình trạng độ ẩm, chúng ta có thể chăm sóc cây tốt hơn để tăng năng suất của cây trồng. Hãy cùng thực hành dự án đơn giản: hiển thị mặt vui khi đất đủ ẩm, ngược lại, hiển thị mặt buồn khi đất thiếu ẩm nhé!

Thiết bị cần dùng


  • Cảm biến độ ẩm đất

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_30.png

  • Mạch mở rộng gắn sẵn Yolo:Bit

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_31.png

Kết nối


  • Kết nối cảm biến độ ẩm đất vào cổng P0

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_32.png

Giới thiệu khối lệnh


yolobit_v2/plantbit/images/planbit_38.png

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_39.png

Viết chương trình


  1. Kéo thả khối lệnh điều kiện vào phần lặp lại mãi

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_40.png

  1. Kéo thả khối lệnh so sánh vào điều kiện nếu

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_41.png

  1. Đặt điều kiện nếu độ ẩm đất ≤ 30% như sau:

  • Đặt khối lệnh đọc độ ẩm đấtkhối lệnh số vào khối lệnh so sánh

  • Chọn phép so sánh là ≤

  • Thay giá trị khối lệnh số là 30

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_42.png

  1. Nếu điều kiện đúng, hiện mặt buồn: Kéo thả khối lệnh hiện hình ảnh SAD vào phần thực hiện

Nếu không, hiện mặt vui: Kéo thả khối lệnh hiện hình ảnh SMILE vào phần nếu không

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_43.png

Chương trình mẫu


yolobit_v2/plantbit/images/planbit_44.png