4. Bài 1: Hiển thị độ ẩm đất

Mục tiêu


Độ ẩm đất là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây trồng. Trong dự án đầu tiên, chúng ta sẽ đo lường và hiển thị giá trị này lên OhStem App nhé!

Thiết bị cần dùng


  • Cảm biến độ ẩm đất

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_30.png

  • Mạch mở rộng gắn sẵn Yolo:Bit

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_31.png

Kết nối


  • Kết nối cảm biến độ ẩm đất vào cổng P0

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_32.png

Giới thiệu khối lệnh


yolobit_v2/plantbit/images/planbit_33.png

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_34.png

Viết chương trình


  1. Kéo thả khối lệnh hiện thông tin vào phần lặp lại mãi mãi

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_35.png

  1. Kéo thả khối lệnh đọc độ ẩm đất vào khối lệnh hiện thông tin. Sau đó thêm khối lệnh tạm dừng với thời gian là 1000ms (1 giây)

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_36.png

Chương trình mẫu


yolobit_v2/plantbit/images/planbit_37.png