8. Bài 5: Hiển thị thông tin

Mục tiêu


Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT20 và cảm biến ánh sáng để đọc giá trị từ môi trường và hiển thị các giá trị đó lên màn hình LCD OLED. Đây là những thông tin quan trọng ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây. Dựa trên thông tin này, ta có thể đưa ra các quyết định chăm sóc cây hợp lý hơn.

Thiết bị cần dùng


 • Mạch mở rộng gắn sẵn Yolo:Bit

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_31.png

 • Màn hình OLED LCD

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_58.png

 • Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT20

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_59.png

 • Cảm biến ánh sáng

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_60.png

Kết nối


 • Màn hình OLED LCD (I2C 1)

 • Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT20 (I2C 2)

 • Cảm biến ánh sáng (P1)

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_61.png

Giới thiệu khối lệnh


yolobit_v2/plantbit/images/planbit_62.png

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_63.png

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_64.png

Viết chương trình


 1. Khởi tạo màn hình LCD và Reset bộ đếm thời gian

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_65.png

 1. Tạo điều kiện: Nếu bộ đếm thời gian ≥ 5000ms (5 giây). Điều kiện này giúp mỗi 5 giây chương trình sẽ thực hiện lệnh bên trong

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_66.png

 1. Bắt đầu cập nhật cảm biến nhiệt độ và xóa màn hình LCD cũ sau mỗi 5 giây:

Kéo thả khối cập nhật cảm biến DHT20xóa màn hình LCD vào phần thực hiện

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_67.png

 1. Tạo văn bản in ra LCD nội dung “nhiet do” lấy thông tin từ khối lệnh đọc nhiệt độ cho dòng 1 (tọa độ y=0)

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_68.png

 1. Tương tự, tạo văn bản in ra 2 nội dung còn lại:

 • Nội dung “do am” lấy thông tin từ khối lệnh đọc độ ẩm cho dòng 2 (y = 15)

 • Nội dung “do sang” lấy thông tin từ khối lệnh đọc độ sáng cho dòng 3 (y = 30)

 • Reset bộ đếm để đếm lại sau mỗi 5 giây

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_69.png

Chương trình mẫu


yolobit_v2/plantbit/images/planbit_70.png