9. Bài 6: Bật tắt đèn LED

Mục tiêu


Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng nút A và B trên Yolo:Bit để bật tắt đèn LED màu - loại đèn LED có bước sóng thích hợp giúp cây tăng trưởng nhanh hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Thiết bị cần dùng


  • Mạch mở rộng gắn sẵn Yolo:Bit

../../_images/planbit_31.png

  • Module đóng ngắt 2 kênh

../../_images/planbit_45.png

  • Đèn LED màu

../../_images/planbit_71.png

Kết nối


  • Kết nối Module đóng ngắt 2 kênh vào cổng P14/P15

  • Kết nối đèn LED màu vào cổng USB Output2

../../_images/planbit_72.png

Giới thiệu khối lệnh


../../_images/planbit_73.png

Viết chương trình


  1. Bắt đầu với khối lệnh khi nút được nhấn

../../_images/planbit_74.png

  1. Kéo thả khối lệnh bật đèn LED màu vào khối lệnh khi nút được nhấn

../../_images/planbit_75.png

  1. Tương tự, khi nút B được nhấn, đèn sẽ tắt (mức sáng = 0)

../../_images/planbit_76.png

Chương trình mẫu


../../_images/planbit_77.png