11. Bài 8: Bật tắt đèn tự động

Mục tiêu


Để cây có đủ ánh sáng và sinh trưởng tốt hơn, chúng ta sẽ lập trình một tính năng thông minh cho Plant:Bit đó là: tự động bật đèn LED màu khi cây thiếu sáng (độ sáng của môi trường dưới 30) và tắt đèn khi đủ độ sáng.

Thiết bị cần dùng


  • Mạch mở rộng gắn sẵn Yolo:Bit

../../_images/planbit_31.png

  • Cảm biến ánh sáng

../../_images/planbit_60.png

  • Module đóng ngắt 2 kênh

../../_images/planbit_45.png

  • Đèn LED màu

../../_images/planbit_71.png

Kết nối


Kiểm tra lại kết nối tương tự như bài 6 và bài 7

  • Bài 6: Kết nối Module đóng ngắt 2 kênh vào cổng P14/P15. Kết nối đèn LED màu vào cổng USB Ouput2

  • Bài 7: Cảm biến ánh sáng nối vào chân P1

Viết chương trình


  1. Tạo điều kiện: Nếu độ sáng ngoài trời ≤ 30 (cách thực hiện như bài 2)

../../_images/planbit_83.png

  1. Nếu độ sáng ngoài trời ≤ 30, bật đèn LED màu với mức sáng là 70

../../_images/planbit_84.png

  1. Nếu không, tắt đèn LED màu

../../_images/planbit_85.png

Chương trình mẫu


../../_images/planbit_86.png