3. Cài đặt thư viện

Để lập trình điều khiển Rover, bạn cần cài đặt thư viện, thực hiện như sau:

  1. Chọn mục “Mở rộng” và tải thư viện mở rộng ROVER

../../_images/bai_1.1.png

  1. Trong danh mục khối lệnh bên trái sẽ xuất hiện “ROVER”

../../_images/bai_1.21.png

Các chế độ mặc định


  • Sau khi tải và cài đặt thư viện Rover vào Yolo:Bit, bạn cần RESET lại robot bằng cách nhấn vào nút RESET trên mạch Yolo:Bit như hình bên dưới.

../../_images/reset.png

Lưu ý: Chờ tầm 3 giây, robot sẽ tự khởi động lại, phát ra âm thanh và có đèn sáng.

  • Khi có âm thanh và đèn sáng, Robot có sẵn 4 chế độ hoạt động

../../_images/bai_1.3.png
  • Nhấn vào nút A trên Yolo:Bit để đổi chế độ

Lưu ý: Nếu muốn nạp lại chương trình mặc định cho Rover, chỉ cần tải lại thư viện Rover thì sẽ có lại chương trình mặc định này.