3. Cài đặt thư viện

Để lập trình điều khiển Rover, bạn cần cài đặt thư viện, thực hiện như sau:

  1. Chọn mục “Mở rộng” và tải thư viện mở rộng ROVER

../../_images/bai_1.1.png

  1. Trong danh mục khối lệnh bên trái sẽ xuất hiện “ROVER”

../../_images/bai_1.21.png