14. Bài 11: Hoàn trả vật phẩm

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Rover cũng đã tìm được đồ vật bị mất. Bây giờ, Rover sẽ hoàn trả vật phẩm về cho chủ của nó. Do số lượng vật phẩm quá nhiều nên Rover sẽ phải di chuyển nhiều lần.

Mục tiêu


 • Rover sẽ cần đi từ điểm A đến B và ngược lại. Đoạn vạch đen ở cuối mỗi đoạn là đặc điểm cho Rover biết đã đến cuối đường

  ../../_images/bai_11.1.png

Giới thiệu về hàm


 • Với những chương trình dài có nhiều khối lệnh, chúng ta sẽ sử dụng Hàm để rút gọn những chương trình đó.

  ../../_images/bai_11.2.png

 • Hàm giống như việc bạn tạo thêm một loại khối lệnh mới để sử dụng, và khối lệnh này bao gồm các khối lệnh con bên trong

  ../../_images/bai_11.3.png

Cách tạo và sử dụng hàm


 1. Chọn mục Nâng cao >> Hàm: sử dụng khối lệnh “hàm để làm gì đó” để tạo hàm

  ../../_images/bai_11.4.png

 1. Đưa các khối lệnh vào trong hàm, sau đó đặt tên cho hàm.

  ../../_images/bai_11.5.png

 1. Khối lệnh mới với tên vừa đặt sẽ xuất hiện trong mục Hàm.

  ../../_images/bai_11.6.png

Viết chương trình


 1. Viết thuật toán

  ../../_images/bai_11.7.png

 1. Sử dụng lại chương trình của chương 10 để tạo thành hàm “dò line”

  ../../_images/bai_11.8.png

 1. Gọi hàm “dò line” vào chương trình chính, sau đó tạo điều kiện phát hiện ra vạch nằm ngang thì dừng lại

  ../../_images/bai_11.9.png

 1. Rover sẽ quay lại cho đến khi gặp được vạch thẳng di chuyển (S4 đọc được vạch đen)

  ../../_images/bai_11.10.png

Lưu ý: Nếu xóa Hàm bên ngoài, hàm trong chương trình chính sẽ biến mất

Chương trình mẫu


../../_images/bai_11.11.png