13. Bài 10: Né tránh nguy hiểm

Rover đã tìm được đến nơi chứa đồ vật bị mất, nhưng ở đây vẫn còn nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn. Rover phải thật cẩn thận và phát hiện những nơi nguy hiểm để né tránh

Mục tiêu


  • Ứng dụng cảm biến dò đường để tránh chạm vào vạch đen.

Viết chương trình


  1. Viết thuật toán

    ../../_images/bai_10.1.png

  1. Nếu 4 mắt đọc được vạch đen, lùi lại và rẽ trái để tránh

    ../../_images/bai_10.2.png

  1. Tiếp tục đi thẳng nếu không thấy vạch đen

    ../../_images/bai_10.3.png

Chương trình mẫu


../../_images/bai_10.4.png