9. Bài 6: Đèn cổng thông minh

Mục tiêu


Chúng ta hãy cùng lập trình một chiếc đèn cổng thông minh, có thể bật tắt tự động dựa vào ánh sáng và khi phát hiện có người:

  • Khi trời tối (độ sáng < 30%) và phát hiện có người ở trước nhà thì đèn tự bật

  • Tắt đèn khi trời sáng hoặc không còn phát hiện người nữa

Thiết bị cần dùng


  • Cảm biến ánh sáng

../../_images/homebit_65.png

  • Đèn 4 LED RGB

../../_images/homebit_66.png

-Cảm biến chuyển động PIR

../../_images/homebit_54.png

Kết nối


  • Kết nối cảm biến ánh sáng vào cổng P0

  • Kết nối đèn 4 LED RGB vào cổng P14

  • Kết nối cảm biến chuyển động PIR vào cổng P16

../../_images/homebit_67.png

Giới thiệu khối lệnh


../../_images/homebit_68.png

../../_images/homebit_69.png

../../_images/homebit_70.png

Viết chương trình


  1. Kéo khối lệnh toán tử VÀ vào khối lệnh điều kiện

../../_images/homebit_71.png

  1. Đặt điều kiện: khi trời tối (độ sáng < 30) và cảm biến PIR phát hiện có người

../../_images/homebit_72.png

  1. Bật và tắt đèn LED RGB tùy theo từng trường hợp

../../_images/homebit_73.png

Chương trình mẫu


../../_images/homebit_74.png