11. Bài 8: Cảnh báo cháy

Mục tiêu

Thiết bị cần dùng


  • Cảm biến lửa

yolobit_v2/homebit/images/homebit_91.png

Kết nối


  • Kết nối cảm biến lửa vào cổng P2

yolobit_v2/homebit/images/homebit_92.png

Giới thiệu khối lệnh


yolobit_v2/homebit/images/homebit_93.png

Viết chương trình


1. Tạo điều kiện: Nếu cảm biến chân P2 phát hiện ra lửa

yolobit_v2/homebit/images/homebit_94.png

  1. Khi phát hiện có lửa, chương trình bắt đầu xóa màn hình LCD trước đó, hiện 2 dòng chữ “Alarm - Fire detected!!!” lên LCD và phát ra âm thanh cảnh báo.

yolobit_v2/homebit/images/homebit_95.png

Chương trình mẫu


yolobit_v2/homebit/images/homebit_96.png