6. Bài 3: Hiển thị nhiệt độ

Mục tiêu


Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng lập trình để hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm của môi trường lên màn hình LCD bằng cảm biến DHT20 (sau 5 giây sẽ cập nhật 1 lần)

Thiết bị cần dùng


  • Cảm biến DHT20

../../_images/homebit_38.png

  • Màn hình LCD

../../_images/homebit_39.png

Kết nối


  • Kết nối màn hình LCD vào cổng l2C 1

  • Kết nối cảm biến DHT20 vào cổng I2C 2

../../_images/homebit_40.png

Giới thiệu khối lệnh


../../_images/homebit_41.png

../../_images/homebit_42.png

Viết chương trình


  1. Tạo điều kiện: Nếu bộ đếm thời gian ≥ 5000ms (5 giây). Điều kiện này giúp mỗi 5 giây chương trình sẽ thực hiện lệnh bên trong

../../_images/homebit_43.png

  1. Cập nhật cảm biến nhiệt độ độ ẩm và xóa các thông tin đang có trên LCD để chuẩn bị hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm mới

../../_images/homebit_44.png

  1. Hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm lên màn hình LCD thành 2 hàng (hàng 0 và hàng 1)

../../_images/homebit_45.png

  1. Reset bộ đếm thời gian để bắt đầu đếm lại sau mỗi 5 giây:

../../_images/homebit_46.png

Chương trình mẫu


../../_images/homebit_47.png