7. Bài 4: Quạt thông minh

Mục tiêu


Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng lập trình bật quạt thông minh tùy theo nhiệt độ phòng ở: nếu trời nóng (nhiệt độ ≥ 29) thì quạt tự động bật, ngược lại, nếu trời lạnh (nhiệt độ < 29) thì quạt tự tắt.

Thiết bị cần dùng


  • Cảm biến DHT20

../../_images/homebit_38.png

  • Màn hình LCD

../../_images/homebit_39.png

  • Quạt mini

../../_images/homebit_48.png

Kết nối


  • Kết nối cảm biến DHT20 và màn hình LCD như bài 2

  • Kết nối quạt mini vào cổng P10

../../_images/homebit_49.png

Giới thiệu khối lệnh


../../_images/homebit_50.png

Viết chương trình


  1. Tạo điều kiện: Nếu đọc nhiệt độ ≥ 29, thực hiện bật quạt với tốc độ 50

../../_images/homebit_51.png

  1. Tương tự, nếu nhiệt độ dưới 29, quạt sẽ tự tắt (tốc độ 0%)

../../_images/homebit_52.png

Chương trình mẫu


../../_images/homebit_53.png