4. Khóa mật khẩu

1. Mục tiêu


Với hướng dẫn này, chúng ta thực hiện tính năng mở khóa cửa bằng mật khẩu, sử dụng bàn phím keypad4x3.

2. Thiết bị cần sử dụng


  • Mạch Yolo UNO:

../../_images/yolo_uno1.png

  • Bàn phím cảm ứng diện dung

../../_images/keypad01.png

  • Động cơ servo:

../../_images/servo01.png

  • Màn hình LCD:

../../_images/lcd_16021.png

3. Kết nối phần cứng


  • Kết nối bàn phím cảm ứng ở cổng I2C.

  • Kết nối động cơ servo vào chân D2.

  • Kết nối màn hình LCd vào cổng I2C.

../../_images/keypad02.png

4. Chương trình lập trình


  • Giới thiệu khối lệnh:

../../_images/keypad03.png

Các câu lệnh sử dụng cho tính năng mở mật khẩu

../../_images/keypad04.png

Câu lệnh kiểm tra phím được nhấn

../../_images/keypad05.png

Câu lệnh kiểm tra các phím đã được nhấn

../../_images/keypad06.png

Câu lệnh xóa các phím đã được nhấn

Với hình kết nối trên, động cơ servo chân D2 gắn với cánh cửa để làm cửa tự động ra vào. - Chương trình lập trình:

../../_images/keypad07.png