1. Đo và hiển thị nhiệt độ & độ ẩm của ngôi nhà.

1. Mục tiêu


Đọc thông số nhiệt độ và độ ẩm không khí từ cảm biến DHT20 và hiển thị lên màn hình LCD 1602.

2. Thiết bị cần sử dụng


  • Mạch Yolo UNO:

../../_images/yolo_uno1.png

  • Module LCD kèm dây tín hiệu:

../../_images/lcd_16021.png

  • Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT20 kèm dây tín hiệu:

../../_images/dht201.png

3. Kết nối phần cứng


  • Kết nối LCD vào cổng I2C1

  • Kết nối cảm biến DHT20 vào cổng I2C2 của Yolo UNO

../../_images/dht20_11.png

4. Chương trình lập trình


  • Giới thiệu khối lệnh:

../../_images/dht20_21.png

Các khối lệnh để đọc thông số nhiệt độ hoặc độ ẩm của cảm biến DHT20

  • Chương trình lập trình:

../../_images/dht20_31.png