7. Cảnh báo khí gas

1. Mục tiêu


Đọc thông tin khí gas từ cảm biến MQ-2, nếu nồng độ khí Gas lên cao thì sẽ phát cảnh báo ra loa.

2. Thiết bị cần sử dụng


  • Mạch Yolo UNO:

../../_images/yolo_uno1.png

  • Module SoundPlayer (D3-D4):

../../_images/sound01.png

  • Cảm biến nồng độ khí Gas MQ-2 (A1):

../../_images/mq2_01.png

3. Kết nối phần cứng


../../_images/gas01.png

4. Chương trình lập trình


  • Giới thiệu khối lệnh:

../../_images/mq2_02.png

Các khối lệnh để khai báo cảm biến khí Gas ở chân A1.

../../_images/sound02.png

Các khối lệnh để khai báo loa chân D3-D4

  • Chương trình lập trình:

../../_images/gas02.png