10. Xe tải

../../_images/invento_45.png

Trước khi lắp ráp, bạn cần chỉnh động cơ Servo về đúng góc.

Vào OhStem App > Chọn thiết bị xBot > Mở rộng > Xe tải.

Thứ tự thực hiện như sau:

../../_images/invento_14.png

../../_images/invento_45.1.png

../../_images/invento_45.2.png

Kết nối Servo vào chân S1 của bộ điều khiển

../../_images/invento_15.png

  1. Kết nối App OhStem với xBot

  2. Bật công tắc (Sang chế độ “Đổ”)

../../_images/invento_45.3.png

  1. Tắt nguồn

  2. Tháo Servo

  3. Tiếp tục lắp các bước kế tiếp

../../_images/invento_15.2.png

Hướng dẫn lắp ráp


../../_images/invento_46.png

../../_images/invento_46.1.png

../../_images/invento_47.png

../../_images/invento_47.1.png

../../_images/invento_48.png

../../_images/invento_48.1.png

../../_images/invento_49.png

../../_images/invento_49.1.png

../../_images/invento_50.png

../../_images/invento_50.1.png

../../_images/invento_51.png

../../_images/invento_51.1.png

../../_images/invento_52.png

../../_images/invento_52.1.png

../../_images/invento_53.png

../../_images/invento_53.1.png

../../_images/invento_54.png