11. Xe cứu hộ

../../_images/invento_56.png

Trước khi lắp ráp, bạn cần chỉnh động cơ Servo về đúng góc.

Vào OhStem App > Chọn thiết bị xBot > Mở rộng > Xe cứu hộ.

Thứ tự thực hiện như sau:

../../_images/invento_14.png

../../_images/invento_56.1.png

../../_images/invento_56.2.png

Kết nối Servo vào chân S1 của bộ điều khiển

../../_images/invento_15.png

  1. Kết nối App OhStem với xBot

  2. Bật công tắc (Sang chế độ “Nâng”)

  3. Tắt công tắc (Sang chế độ “Hạ”)

../../_images/invento_56.3.png

  1. Tắt nguồn

  2. Tháo Servo

  3. Tiếp tục lắp các bước kế tiếp

../../_images/invento_15.2.png

Hướng dẫn lắp ráp


../../_images/invento_57.png

../../_images/invento_57.1.png

../../_images/invento_58.png

../../_images/invento_58.1.png

../../_images/invento_59.png

../../_images/invento_59.1.png

../../_images/invento_60.png

../../_images/invento_60.1.png

../../_images/invento_61.png

../../_images/invento_61.1.png

../../_images/invento_62.png

../../_images/invento_62.1.png

../../_images/invento_63.png

../../_images/invento_63.1.png

../../_images/invento_64.png

../../_images/invento_64.1.png