5. Chó vẫy đuôi

../../_images/invento_13.png

Trước khi lắp ráp, bạn cần chỉnh động cơ Servo về đúng góc.

Vào OhStem App > Chọn thiết bị xBot > Mở rộng > Chó vẫy đuôi.

Thứ tự thực hiện như sau:

../../_images/invento_14.png

../../_images/invento_14.1.png

../../_images/invento_14.2.png

Kết nối Servo vào chân S1 của bộ điều khiển

../../_images/invento_15.png

  1. Kết nối App OhStem với xBot

  2. Nhấn “Vẫy đuôi”

../../_images/invento_15.1.png

  1. Tắt nguồn

  2. Tháo Servo

  3. Tiếp tục lắp các bước kế tiếp

../../_images/invento_15.2.png

Hướng dẫn lắp ráp


../../_images/invento_16.png

../../_images/invento_16.1.png

../../_images/invento_17.png

../../_images/invento_17.1.png

../../_images/invento_18.png

../../_images/invento_18.1.png

../../_images/invento_19.png