7. Xe gắp

../../_images/invento_27.png

Trước khi lắp ráp, bạn cần chỉnh động cơ Servo về đúng góc.

Vào OhStem App > Chọn thiết bị xBot > Mở rộng > Xe gắp.

Thứ tự thực hiện như sau:

../../_images/invento_14.png

../../_images/invento_27.1.png

../../_images/invento_27.2.png

Kết nối Servo vào chân S1 của bộ điều khiển

../../_images/invento_15.png

  1. Kết nối App OhStem với xBot

  2. Bật công tắc (Sang chế độ “Bật”)

  3. Tắt công tắc (Sang chế độ “Thả”)

../../_images/invento_27.3.png

  1. Tắt nguồn

  2. Tháo Servo

  3. Tiếp tục lắp các bước kế tiếp

../../_images/invento_15.2.png

Hướng dẫn lắp ráp


../../_images/invento_28.png

../../_images/invento_28.1.png

../../_images/invento_29.png

../../_images/invento_29.1.png

../../_images/invento_30.png

../../_images/invento_30.1.png

../../_images/invento_31.png