6. Chó lắc đầu

../../_images/invento_26.png

Trước khi lắp ráp, bạn cần chỉnh động cơ Servo về đúng góc.

Vào OhStem App > Chọn thiết bị xBot > Mở rộng > Chó lắc đầu.

Thứ tự thực hiện như sau:

../../_images/invento_14.png

../../_images/invento_19.1.png

../../_images/invento_19.2.png

Kết nối Servo vào chân S1 của bộ điều khiển

../../_images/invento_15.png

  1. Kết nối App OhStem với xBot

  2. Nhấn “Lắc đầu”

../../_images/invento_19.3.png

  1. Tắt nguồn

  2. Tháo Servo

  3. Tiếp tục lắp các bước kế tiếp

../../_images/invento_15.2.png

Hướng dẫn lắp ráp


../../_images/invento_20.png

../../_images/invento_20.1.png

../../_images/invento_21.png

../../_images/invento_21.1.png

../../_images/invento_22.png

../../_images/invento_22.1.png

../../_images/invento_23.png

../../_images/invento_23.1.png

../../_images/invento_24.png

../../_images/invento_24.1.png

../../_images/invento_25.png

../../_images/invento_25.1.png