4. Các chế độ mặc định

 • Sau khi tải và cài đặt thư viện Robot Arm vào Yolo:Bit, RESET lại robot.

 • Khi có âm thanh và đèn sáng, Robot có sẵn 2 chế độ hoạt động

 • Nhấn vào nút A trên Yolo:Bit để đổi 2 chế độ:
  • Chế độ 1: Màn hình Yolobit màu đỏ - Điều khiển bằng OhStem App

   ../../_images/armbot-mode-app.gif
  • Chế độ 2: Màn hình Yolobit màu xanh dương - Chương trình tự động gắp vật từ vị trí A sáng vị trí B.

   ../../_images/armbot-mode-tu-dong.gif

Lưu ý: Nếu muốn nạp lại chương trình mặc định cho Robot Arm, chỉ cần tải lại thư viện Robot Arm thì sẽ có lại chương trình mặc định này.