3. Cài đặt thư viện

Để lập trình điều khiển Robot Arm, bạn cần cài đặt thư viện, thực hiện như sau:

  1. Chọn mục “Mở rộng” và tải thư viện mở rộng Robot Arm

../../_images/cai-dat-thu-vien-1.png

  1. Trong danh mục khối lệnh bên trái sẽ xuất hiện “ROBOT ARM”

../../_images/cai-dat-thu-vien-2.png