8. Dây chuyền lắp ráp

Mục tiêu


  • Biết cách kết hợp nhiều ArmBot để mô phỏng 1 dây chuyền công nghiệp.

Dây chuyền tự động hóa


Trong các bài trước, chúng ta đã lập trình điều khiển được ArmBot. Trong một nhà máy với dây chuyền sản xuất công nghiệp, không chỉ có một mà sẽ có nhiều ArmBot phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Trong bài này chúng ta mô phỏng cách một cánh tay robot hoạt động trong một dây chuyền sản xuất: liên tục gắp vật từ bên trái và đặt qua bên phải.

Khi kết hợp nhiều ArmBot lại chúng ta sẽ tạo thành một dây chuyền sản xuất thật sự.

Bài tập: Bạn xây dựng chương trình tương tự cho ArmBot thứ 2 và sắp xếp sao cho 2 cánh tay robot có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau để mô phỏng một dây chuyền thật sự nhé.

../../_images/armbot-multiple-1.png