1. Geek Servo 270 tương thích với Lego

../../_images/1.15.png

Động cơ Geek Servo 270 tương thích với Lego, có thể dùng để lắp ráp vào các mô hình sáng tạo theo ý thích.

1. Mua sản phẩm


some image

2. Kết nối


 • Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị như sau:

../../_images/yolo2.png ../../_images/mmr2.png ../../_images/1.15.png

Máy tính lập trình Yolo:Bit

Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

Động cơ Servo 270

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

 • Bước 2: Cắm Yolo:Bit vào mạch mở rộng

 • Bước 3: Kết nối thiết bị vào chân P4 trên mạch mở rộng

../../_images/1.24.png

3. Hướng dẫn lập trình với OhStem App


 • Sử dụng các câu lệnh trong danh mục CHÂN CẮM để làm việc với Servo.

 • Trước khi lập trình với Servo bạn cần chỉnh Servo về góc 20 trước khi lập trình, để xác định góc của servo.

../../_images/1.33.png

 • Sau đó gửi chương trình sau xuống Yolo:Bit:

../../_images/1.41.png

Note

Giải thích chương trình:

Chương trình mô phỏng một cánh cửa tự động từ servo, nếu nút A được nhấn thì cửa mở (góc 20), nút B nhấn thì cửa đóng (góc 90)

4. Hướng dẫn lập trình Arduino


 • Mở phần mềm Arduino IDE. Xem hướng dẫn lập trình với Arduino tại đây.

 • Copy đoạn code sau, click vào nút Verify để kiểm tra lỗi chương trình. Sau khi biên dịch không báo lỗi, bạn có thể nạp đoạn code vào board.

#include <Servo.h>
#include “Yolobit.h”

Yolobit yolobit;

Servo myservo; // Tạo đối tượng servo để điều khiển động cơ servo
int pos = 0;  // Biến lưu trữ vị trí servo

void setup()
{
 myservo.attach(P4); // Connect to pin P4
}

void loop()
{
 // Quay servo từ 0 độ tới 270 độ
 for(pos = 0; pos <= 270; pos += 1) // in steps of 1 degree
 {
   myservo.write(pos);       // Điều khiển servo đến vị trí pos
   delay(15);            // Chờ động cơ servo đạt đến vị trí
 }

 // Quay servo từ 270 độ về lại 0 độ

 for(pos = 270; pos>=0; pos-=1)
 {
   myservo.write(pos);       // Điều khiển servo đến vị trí pos
   delay(15);            // Chờ động cơ servo đạt đến vị trí
 }
}