8. Bài 6: Đèn giao thông

Mục tiêu


Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng làm một hệ thống mô phỏng đèn giao thông thực tế.

 • Khi nhấn nút A: chế độ đèn giao thông bình thường

 • Khi nhấn nút B: chế độ ban đêm (đèn sẽ nhấp nháy đèn vàng)

Kết nối


 • Đèn LED (số lương: 3)

  ../../_images/bai_6.14.png

 • Đèn LED Đỏ: P0

 • Đèn LED Vàng: P1

 • Đèn LED Xanh: P2

 • Kết nối

  ../../_images/bai_6.23.png

Lắp ráp mô hình


../../_images/bai_6.33.png

../../_images/bai_6.42.png

Giới thiệu khối lệnh


../../_images/bai_6.52.png

../../_images/bai_6.61.png

Viết chương trình


 1. Tạo một biến tên là chế độ và gán giá trị 0 vào biến:

  ../../_images/bai_6.71.png

 2. Khi nút A được nhấn, cho chế độ bằng 0

  ../../_images/bai_6.81.png

 3. Khi nút B được nhấn, cho chế độ bằng 1 và hiển thị hình dấu chấm than lên màn hình Yolo:Bit

  ../../_images/bai_6.91.png

 4. Trong chế độ đèn giao thông, cho bật đèn LED màu xanh (chân P2):

  ../../_images/bai_6.101.png

 5. Tạo hàm đếm 5 giây

  ../../_images/bai_6.111.png

 6. Tạo hàm đếm 3 giây

  ../../_images/bai_6.121.png

 7. Bật đèn xanh P2, gọi hàm đếm 5 giây, sau đó tắt đèn

  ../../_images/bai_6.131.png

 8. Bật đèn vàng P1, gọi hàm đếm 3 giây, sau đó tắt đèn

  ../../_images/bai_6.141.png

 9. Bật đèn đỏ P0, gọi hàm đếm 5 giây, sau đó tắt đèn

  ../../_images/bai_6.15.png

 10. Nếu chế độ = 1 (nút B được nhấn), ta tiến hành bật đèn vàng trong 1 giây và tắt đèn trong 0,5 giây liên tục

  ../../_images/bai_6.16.png

Chương trình mẫu


../../_images/bai_6.18.png