5. Đèn thông minh

1. Mục tiêu


Chúng ta hãy cùng lập trình một chiếc đèn thông minh, có thể bật tắt tự động dựa vào ánh sáng nhé. Cụ thể, khi trời tối (độ sáng < 30%) thì đèn sẽ tự bật. Ngược lại, khi trời sáng thì đèn sẽ tự tắt.

2. Thiết bị cần dùng


  • Mạch Yolo:Bit

  • Mạch mở rộng Yolo:Bit.

../../_images/4.1.jpg

  • Module 4 LED RGB

../../_images/4.2.jpg

  • Cảm biến ánh sáng

../../_images/5.1.jpg

3. Kết nối


  • Kết nối cảm biến ánh sáng vào cổng P0

  • Kết nối đèn 4 LED RGB vào cổng P14

../../_images/5.2.png

4. Lập trình


  • Giới thiệu khối lệnh

Trong phần này, chúng ta sẽ dùng đến khối lệnh điều kiện trong mục LOGIC:

../../_images/5.3.png

  • Lập trình

Đầu tiên, chúng ta sẽ đặt điều kiện nếu trời tối (độ sáng < 30) như bên dưới. Các khối lệnh được lấy trong từng danh mục tương ứng:

../../_images/5.4.png

Lập trình bật và tắt đèn LED RGB tùy theo từng trường hợp như yêu cầu:

../../_images/5.5.png

5. Chương trình mẫu


../../_images/5.6.png