6. Bài 5: Đèn giao thông

1. Mục tiêu


Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng làm một hệ thống mô phỏng đèn giao thông thực tế.

2. Kết nối


 • Đèn 4 LED RGB (chân D5)

../../_images/cityuno5_1.PNG

 • LED 4 kí số (chân D3-D4)

../../_images/cityuno5_2.PNG

 • Kết nối:

../../_images/bai_6.22.png

3. Lắp ráp mô hình


../../_images/bai_6.32.png

4. Giới thiệu khối lệnh


 • Vào thư mục Mở rộng, tải thư viện LED 7 đoạn:

../../_images/cityuno5_12.jpg

 • Câu lệnh khởi tạo LED 4 ký số:

../../_images/cityuno5_13.PNG

 • Câu lệnh sự kiện lập lịch:

../../_images/cityuno5_3.PNG

5. Viết chương trình


 1. Gửi ra thông điệp 1 kích hoạt khối lệnh đèn giao thông:

../../_images/cityuno5_5.PNG

 1. Khi nhận được thông điệp 1 sẽ kích hoạt trạng thái đèn đỏ:

../../_images/cityuno5_6.PNG

 1. Tạo 1 vòng lặp đếm ngược từ 5 về 0 và hiện giá trị lên màn hình 4 số:

../../_images/cityuno5_7.PNG

 1. Sau đó gửi tiếp thông điệp 2 để sang trạng thái đèn xanh:

../../_images/cityuno5_8.PNG

 1. Thực hiện tương tự trang thái đèn đỏ cho trạng thái đèn xanh:

../../_images/cityuno5_9.PNG

 1. Sau đó sẽ gửi thông điệp 3 để chuyển sang màu vàng (đèn vàng 3 giây):

../../_images/cityuno5_10.PNG

 1. Sau khi đèn vàng 3 giây sẽ gửi thông điệp về thông điệp 1.

6. Chương trình mẫu


 • Đèn giao thông:

../../_images/cityuno5_11.PNG