4. Các chế độ mặc định

  • Sau khi tải và cài đặt thư viện Rover vào Yolo:Bit, RESET lại robot.

  • Khi có âm thanh và đèn sáng, Robot có sẵn 4 chế độ hoạt động

../../_images/bai_1.33.png
  • Nhấn vào nút A trên Yolo:Bit để đổi chế độ

Lưu ý: Nếu muốn nạp lại chương trình mặc định cho Rover, chỉ cần tải lại thư viện Rover thì sẽ có lại chương trình mặc định này.