7. Chân cắm mở rộng

Video bài họcc: https://youtu.be/G5aBEcuIKM0