Đếm số lượng kí tự

../../../_images/ad-text-4.png

Hoàn trả số lượng kí tự (kể cả khoảng trắng) của văn bản đầu vào

Ví dụ

../../../_images/ad-text-vd-4.png