Kiểm tra văn bản trống

../../../_images/ad-text-5.png

Hoàn trả đúng (True) nếu văn bản đầu vào là trống

Ví dụ

../../../_images/ad-text-vd-5.png