In một chuỗi - không bắt đầu dòng mới

../../../_images/ad-serial-1.png

In ra cửa sổ serial một chuỗi, không bắt đầu dòng mới sau đó.

Ví dụ

../../../_images/ad-serial-vd-1.png