In một chuỗi - bắt đầu dòng mới

../../../_images/ad-serial-4.png

In ra cửa sổ serial một hàng kí tự, bắt đầu dòng mới sau đó.

Ví dụ

Thực hiện đoạn code sau và so sánh kết quả với khối serial đầu tiên

../../../_images/ad-serial-vd-4.png