set_pull()

../../../_images/ad-pin-6.png

Cấu hình điện nổi trở của chân cắm, bao gồm các chế độ up hoặc down hoặc none.

Ví dụ

../../../_images/ad-pin-vd-6.png