read_digital()

../../../_images/ad-pin-3.png

Đọc tín hiệu Digital của một Pin

Trả về giá trị 0 hoặc 1 tương ứng với mức HIGH hoặc LOW

Ví dụ

../../../_images/ad-pin-vd-3.png