Cập nhật Firmware

Sử dụng công cụ nạp firmware tại trang Phần mềm cài đặt Ohstem Firmware


../_images/burn-fw-11.jpg