Biến


../../_images/catologe-variable1.png


Chúng ta có thể hiểu, biến như một chiếc hộp, nơi ta có thể chứa thông tin mà ta cần đến để sử dụng nó sau này, và mỗi hộp chỉ có thể chứa duy nhất một giá trị (chữ, số, chuỗi, dữ liệu) tại một thời điểm.

../../_images/variable-01.png

Hướng dẫn tạo biến

Khi mới sử dụng Ohstem App, danh mục “Biến” sẽ trống.

Trước tiên, bạn hãy khởi tạo một biến và đặt tên biến đó. Ví dụ ở đây là “”độ sáng đèn LED”” (Bạn có thể đặt tên biến bất kì theo ý của bạn):

Nhấn vào Tạo biến… trong danh mục Biến

Nhập tên biến là độ sáng đèn LED

../../_images/variable-11.png

Sau khi tạo biến xong, trong danh mục BIẾN sẽ xuất hiện một số khối lệnh mới để bạn sử dụng:

../../_images/variable-21.png

Các khối lệnh của một biến

Đặt giá trị của biến bằng một giá trị cụ thể nào đó, có thể là số, chữ, …

../../_images/variable-31.png

Cộng vào biến trên một giá trị đầu vào.

../../_images/variable-41.png

Hoàn trả lại kết quả là giá trị của đầu vào.

../../_images/variable-51.png

Ví dụ

Đếm số lần nhấn nút

../../_images/variable-61.png