Trạng thái Bật/Tắt

../../../_images/ad-pin-10.png

Trạng thái bật hay tắt của một chân

Ví dụ

../../../_images/ad-pin-vd-10.png