Cập nhật Firmware

Sử dụng công cụ nạp firmware tại trang Phần mềm cài đặt Ohstem Firmware và làm theo các bước như trong hướng dẫn.


../_images/burn-fw-1.jpg