Tạo một mục mở rộng mới

Bước 1: Trước tiên, bạn cần vào mục Thư viện

../_images/createnew-1.png

Bước 2: Chọn thư viện bạn muốn sử dụng cho dự án của mình. Trong ví dụ mày ta chọn tải Input / Output

../_images/createnew-2.png

Bước 3: Danh mục của thư viện bạn vừa tải đã được cài đặt. Nhấp vào và chọn các khối lệnh bạn mong muốn

../_images/createnew-3.png