Quy đổi

Đổi một số trong một khoảng này sang một khoảng khác

../../../_images/math-10.png

Ví dụ

In ra màn hình các phép toán

../../../_images/math-vd-10.png