In ra cửa sổ Serial

../../../_images/ad-text-11.png

In ra cửa sổ serial một văn bản, con số hay giá trị đầu vào bất kì

Ví dụ

../../../_images/ad-text-vd-11.png