Ghép nối các đoạn thành phần

../../../_images/ad-text-2.png

Ghếp nhiều khối thành phần nhỏ lại với nhau thành chuỗi văn bản

Ví dụ

../../../_images/ad-text-vd-2.png